MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1
1. TARAFLAR
Hizmet Veren : Neos Eğitim Bilişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
Adres : Cevizlik Mah. Hüsreviye Sk. No: 12 Bakırköy/İSTANBUL
Ticaret Sicil
Numarası : 351463/Bakırköy Vergi Dairesi
Mersis Numarası : 0631164210200001
Telefon Numarası : (0212) 912 40 90
Web Adresi : www.neosyazilim.com
E-posta Adresi : iletisim@neosyazilim.com
Hizmet Alan :
T.C. Kimlik No :
Fatura Adresi :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi yukarıda detaylı bilgileri verilen NEOS EĞİTİM
BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (HİZMET VEREN) ile eğitime katılım
sağlayacak ______________________ (HİZMET ALAN) arasında aşağıda belirtilen
hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı
terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
HİZMET ALAN : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,
HİZMET VEREN : NEOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.
BAKANLIK : Ticaret Bakanlığı’nı,
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da
yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici
işleminin konusunu,
TKHK : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
FSEK : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,
SÖZLEŞME : Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında akdedilen işbu
sözleşmeyi,
TARAFLAR : Hizmet Veren’i ve Hizmet Alan’ı,
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
2
DİJİTAL ÜRÜN : Alışverişe konu hizmetin içeriğine ilişkin elektronik
olarak teslim edilecek; belge, materyal, yazılım, ses, görüntü ve benzeri her
türlü ürünleri,
YÖNETMELİK : Mesafeşli Satışlar Yönetmeliği’ni,
ONLİNE EĞİTİM :Çevrimiçi/eş zamanlı eğitim hizmetinin
gerçekleştirilmesini,
LİNK : Hizmet Veren’nın belirleyeceği platform üzerinden
çevrimiçi/eş zamanlı eğitim hizmetinin gerçekleştileceği platforma ulaşım
sağlayan internet bağlantısını,
E-MAİL ADRESİ : Tarafların birbirlerine bildirdikleri elektronik adresleri
ifade eder.
3. SÖZLEŞME KONUSU
3.1. İşbu sözleşmenin konusu, HİZMET VEREN tarafından bilgileri paylaşılan
HİZMET ALAN’a kursiyer olarak belirlenen şartlarda eğitim hizmeti vermesi ve
HİZMET ALAN’ın da sözleşme bedelini HİZMET VEREN’e ödemeyi kabul ve
taahhüt etmesidir.
3.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve
29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenen işbu
sözleşme kapsamında taraflar anılı yasa ve yönetmeliklerden doğan yükümlülük
ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
3.3. İşbu sözleşme, HİZMET VEREN’e ait mal/hizmetin satın alınmasına ilişkin
elektronik olarak sipariş veren HİZMET ALAN’ın sözleşmede belirtilen niteliklere
sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği kümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.
3.4. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a işbu sözleşme ile birlikte eğitim hizmeti
vermeyi ve taahhüt edilen eğitim hizmetine ilişkin dijital içerik teminini; HİZMET
ALAN ise talep edilen eğitim hizmeti ücretini taksitli veya defaten ödemeyi kabul
ve taahhüt eder.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’a taahhüt edilen hizmete ilişkin
HİZMET VEREN tarafından düzenlenecek olan fatura, HİZMET ALAN’ın ilk
ödemeyi gerçekleştirmesine müteakip HİZMET ALAN’ın bildirdiği e-mail
hesabına iletilecektir.
4.2. HİZMET VEREN’in işbu sözleşme kapsamında HİZMET ALAN’a sunacağı kariyer
danışmanlık hizmeti iş bulma vaadi olarak yorumlanamaz.
4.3. İşbu sözleşme kapsamında HİZMET VEREN tarafından verilecek olan online
eğitim hizmetine ilişkin linkler ve dijital içerikler HİZMET ALAN’ın beyan ettiği
mail adresine HİZMET VEREN tarafından gönderilecektir. Bahsi geçen linklerin
ve dijital içeriklerin HİZMET ALAN’a gönderilmesinin yanı sıra HİZMET VEREN
online eğitim hizmetini HİZMET ALAN’ın katılımına açmakla yükümlüdür.
Sıralanan edimlerin tamamlanmasının akabinde HİZMET VEREN’in
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
3
sözleşmeden kaynaklı ifa edimini yerine getirmiş sayılır.
4.4. Online veya zyüze eğitimlere katılım sağlama HİZMET ALAN’ın
sorumluluğundadır. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a aldığı hizmet
çerçevesinde hizmete ilişkin dijital belgeleri göndermek ve online eğitim
hizmetini/yüzyüze eğitim hizmetini sadece uygun ortamı ve katılım imkanını
sağlamakla yükümlüdür. HİZMET VEREN hiçbir suret altında HİZMET ALAN’a
başarı garantisi vermez.
4.5. İşbu sözleşme kapsamında HİZMET ALAN’a verilen eğitim hizmeti ile eğitim
içeriğini oluşturan sunumların, yazılımların, görsellerin, metinlerin,
konuşmaların, kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların bütün fikri ve
sınai telif hakları HİZMET VEREN’e ait olup, m bu materyaller 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımı yapılan “ESER” niteliğindedir. Eserin
izinsiz olarak kaydedilmesi, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması tamamının
veya bir bölümünün kullanılmayasaktır. HİZMET ALAN işbu sözleşmenin ifası
gereği kendisi ile paylaşılacak olan materyalleri herhangi bir ticari amaç
olmaksızın sadece sözleşme kapsamında eğitim amaçlı kullanacağını kabul,
taahhüt ve beyan eder. HİZMET ALAN söz konusu eserlerin kaydedilmesi,
çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması, ticari amaçla kullanılmasına dair
HİZMET VEREN’in izninin bulunmadığını ve HİZMET VEREN’in izni
bulunmaksızın eserlerin kaydedilmesi, çoğaltılması, yayılması, satışa
sunulması, ticari amaçla kullanılması durumunda hakkında her türlü hukuki
ve cezai işlemin başlatılabileceği hususlarında bilgilendirildiğini kabul, taahhüt
ve beyan eder.
4.6. İşbu sözleşme kapsamında plananan eğitimin ne zaman başlayacağı belirtilmiş
ve HİZMET ALAN bu konuda bilgilendirilmişti. HİZMET ALAN, sözleşmede
belirtilen eğitime başlama tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde eğitimi
almak ve tamamlamak zorundadır. Kayıt olduğu tarihten itibaren eğitimini
belirtilen süre içinde almamış ve tamamlamamış olan HİZMET ALAN eğitim
hakkını kaybeder ve kendisine ücret iadesi yapılmaz. Kaydolduğu eğitimin ne
zaman başlayacağını takip etmek HİZMET ALAN’ın yükümlüğündedir. HİZMET
ALAN’ın eğitime, “eğitim almasına engel olan bir sağlık sorunu nedeniyle
katılamaması halinde, devlet hastanesinden aldığı heyet raporundaki süre bu 1
yıllık süreye ilave edilecektir.
4.7. HİZMET VEREN sözleşme kapsamında belirlenen eğitim içeriğini, son
teknolojinin gerekliliklerine ve bilişim sektöründeki ihtiyaçlara re güncelleme
hakkına sahiptir. HİZMET ALAN yukarıda bahsedilen güncellemelerin yapılması
nedeniyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.8. İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her bir ders için süre 45-50
dakikadır.
4.9. İşbu sözleşme kapsamında HİZMET ALAN’ın ek ücret ile özel ders satın alması
durumunda HİZMET VEREN’den özel ders talep etme hakkı bulunmaktadır.
HİZMET ALAN, Özel dersler HİZMET ALAN’ın talebi doğrultusunda
gerçekleştiğinden, HİZMET ALAN’ın talebini erken oluşturması kendi
sorumluluğundadır. HİZMET ALAN’ın talep edeceği gün ve saatte eğitmenlerin
dolu olması durumunda hakları aktarılamayacağı için özel ders taleplerini erken
bildirmeleri önerilir. Özel ders talepleri egitim@neosyazilim.com adresine
yapılmalıdır. Özel ders talebi onaylandıktan sonra iptal edilemez. HİZMET ALAN
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
4
tarafından özel derse katılım sağlanmaması durumunda HİZMET ALAN’ın
hakkını kullanmış olduğu kabul edilir.
4.10. İşbu sözleşme kapsamında HİZMET VEREN tarafından sunulacak eğitim
hizmetine ilişkin HİZMET ALAN’ın belirli bir eğitmenden eğitim talep etme
imkanı bulunmamaktadır. HİZMET VEREN’in belirlediği eğitim programları yine
HİZMET VEREN’in belirlemiş olduğu eğitmenler tarafından yürütülmektedir.
HİZMET VEREN gerekli gördüğü hallerde eğitmenleri değiştirme hakkına
haizdir. HİZMET VEREN’in eğitmen değişikliği yapması durumunda HİZMET
ALAN’a herhangi bir başkaca hak vermez.
4.11. İşbu sözleşme kapsamında yüz yüze eğitim programlarından birinde HİZMET
ALAN’ın, online eğitim programına geçiş yapma talebini onaylamak yönetim
inisiyatifinde olup yüz yüze eğitim programından online eğitim programına geçiş
durumunda ücret iadesi gerçekleştirilmez.
4.12. İşbu sözleşme kapsamında HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a karşı sözleşmeyi
belirtilen süre içerisinde bitirmekle kümlüdür. HİZMET VEREN’in
organizasyon programı nedeniyle 2 (iki) aylık eğitimleri 1(bir) hafta, 4 (dört) aylık
eğitimleri 2(iki) hafta ve 6 (altı) ay ve üzeri eğitimleri 1 (bir) ay kadar ders
programını ertelemek suretiyle eğitim süresini uzatma hakkı bulunmaktadır.
Eğitim süresinde değişiklik yapılması hallerinde HİZMET ALAN’ın satın aldığı
eğitim saati azaltılamaz. HİZMET ALAN ders programının HİZMET VEREN
tarafından belirtilen şekilde değiştirilebileceğini kabul eder.
4.13. HİZMET VEREN www.neosyazilim.com/egitimler/” adresinde belirlenmiş
olan eğitimlerden bazılarında HİZMET ALAN’a özel bir program sunmayı
üstlenmektedir. İşbu staj süreci, satın alınan eğitimin herhangi bir döneminde
olup tarihlerinin belirlenmesi HİZMET VEREN’in takdirindedir.
4.14. Sınıf mevcudunun 12 kişinin altına düşmesi durumunda HİZMET VEREN
hızlandırılmış özel eğitime geçebilir. HİZMET VEREN özel eğitime geçmesi
halinde işbu eğitim HİZMET ALAN, eğitimi ileri bir tarihe ertelememek ve bir an
önce eğitime başlamak/sürdürmek için eğitim içeriği aynı kalmak koşuluyla
hızlandırılmış programa katılmayı kabul eder. Hızlandırılmış Program sınıfları
en az 5 en fazla 7 kişiden oluştuğunda, eğitim belirtilen kurs süresinin %75’i
kadar; en az 2 en fazla 4 kişiden oluştuğunda ise %50’si kadardır.
4.15. HİZMET ALAN tarafından tek seferlik olmak ve sözleşmede belirtilen eğitimlerin
başlamamış olması kaydıyla online eğitim hakkını devredilmesi mümkündür.
Eğitimlerin başlanmasından önce HİZMET ALAN tarafından HİZMET VEREN’e
bilgileri yazılı olarak bildirilen kişilere sözleşmeden doğan eğitim hakları
devredilebilir. HİZMET ALAN bu durumda herhangi bir eğitim hakkı talep
etmeyeceğini ve ödemeye ilişkin sorumluluğunun devam ettiğini kabul eder.
4.16. HİZMET ALAN katılımcıların eğitimle ilgili iletişimi NEOS EĞİTİM BİLİŞİM
DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.’nin (HİZMET VEREN) bilgisi ve onayı dahilinde
gerçekleştirilmelidir. Bu kapsam dışında kurulacak olan mesajlaşma/konuşma
grupları ile HİZMET VEREN’in herhangi bir sorumluluğu doğmaz. HİZMET
ALAN’nın/HİZMET ALAN’ların talebi olması halinde HİZMET VEREN, KVKK
nedeniyle diğer katılımcıların bilgilerini paylaşmayacaktır. HİZMET ALAN’ın
eğitimin salahiyeti nedeniyle FRONT END KAPSAMINDA diğer katılımcılarla
iletişimi yasaktır. HİZMET ALAN’ın işbu hususu ihlali halinde HİZMET ALAN
eğitim süreci sonundaki işe alım değerlendirme sürecine katılmaktan vazgeçmiş
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
5
sayılır. HİZMET ALAN’ın eğitimde hazırlanması gereken çalışmaları bu yöntemle
diğer katılımcılardan kopyalaması, iletişim araçlarını suça araç edinmesi, diğer
katılımcıları rahatsız etmesi vs. gibi eğitim sürecini olumsuz etkileyen hallere yol
açması halinde HİZMET VEREN sözleşmeyi herhangi bir bedel iade etmeksizin
sonlandırabilir.
5. SERTİFİKA
5.1. HİZMET VEREN sözleşme kapsamında verilecek olan eğitim hizmetinin sonunda
HİZMET ALAN’ın başarılı olması halinde HİZMET ALAN’a sertifika vermeyi kabul
ve taahhüt eder. Eğitim sonunda HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN tarafından
verilen katılım sertifika edinmesi için canlı eğitimlere en az yüzde 60 katılım
sağlaması veya 100 üzerinden en az 60 puan alması, üniversite onaylı sertifika
için canlı eğitimlere en az yüzde 80 katılım sağlaması veya 100 üzerinden en az
80 puan alması, üstün başarı belgesi için canlı eğitimlere en az yüzde 90 katılım
sağlaması veya 100 üzerinden en az 90 puan not ortalamasına sahip olması
gerekmektedir. Üniversite onaylı sertifikada üniversite, HİZMET ALAN’ın mezun
olduğu süreçte HİZMET VEREN’in anlaşmalı olduğu üniversiteye bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
5.2. HİZMET ALAN’ın sektörel staj eğitim sürecinde yer alması için en az yüzde 80
katılım ve 80 üzeri not ortalamasına sahip olması gerekir. Sektörel staj eğitim
süreci HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’ a sunulan bir imkandır.
Sözleşme feshi oluşturan durumlarda iade edilecek tutar hesaplanırken sektörel
staj süreci saati bu hesaplamaya dahil edilmez.
6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve CAYMA HAKKI
6.1. İşbu sözleşmenin taraflardan biri tarafından sona erdirilmesi her halde diğer
tarafa yapacağı yazılı bildirimle mkündür. İşbu yazılı bildirim HİZMET
VEREN yönünden HİZMET ALAN’ın bildirdiği e-mail adresine yapılacaktır.
HİZMET ALAN yönünden bildirim iletisim@neosyazilim.com adresine
yapılacaktır. HİZMET ALAN tarafından yapılacak olan fesih bildiriminde varsa
şikâyetin nedeni, tarafların bilgisi ve sorunun ayrıntılı anlatımı yoluyla
yapılabilecektir. HİZMET ALAN, bu madde de yer alan şikâyet şartlarını
karşılayıp HİZMET VEREN’e bildirmeden 3. kişilere açık online platformlar
üzerinden şikâyet beyanında bulunmayacağını, işbu şikayet beyanında
bulunması halinde HİZMET VEREN’nın uğrayacağı zararı karşılayacağını kabul
etmekle beraber işbu zarara istinaden peşinen ve defaten 10.000,00 TL ödemeyi
kabul, taahhüt ve beyan eder.
6.2.
6.3. HİZMET VEREN, işbu sözleşme kapsamında teslim etmeyi üstlendiği dijital
içerikleri mevzuatta belirtildiği üzere 30 gün içerisinde ve en geç online eğitim
başlamadan önce HİZMET ALAN’a teslim etmekle yükümlüdür. Dijital içeriklerin
HİZMET ALAN’a teslim edilmemesi durumunda HİZMET ALAN, online eğitim
başlamadan önce HİZMET VEREN’e yapacağı yazılı bildirimle isterse
yönetmelikte belirtilen 14 günlük cayma hakkı içerisinde hiçbir ek ücret
ödemeksizin sözleşmeyi sonlandırabilir.
6.4. HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’a sözleşme ekinde belirtilen dijital
içeriklerin paylaşılması, indirilmesi, kullanılması halinde 27.11.2014 tarih ve
29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin e” “ğ” ve “h”
fıkraları uyarınca HİZMET ALAN’nın sözleşmeden cayma hakkı
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
6
bulunmamaktadır.
6.5. HİZMET ALAN mücbir sebebin varlığını bildirdiği tarihte online eğitime
başlamamış olması halinde dijital içeriklerin bedelini ödemek suretiyle
sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. HİZMET VEREN 3 iş günü içerisinde HİZMET
ALAN’ın ödediği bedelden dijital içerik bedellerini düşmek kaydıyla (SÖZLEŞME
BEDELİNİN %20’SİNİ) HİZMET ALAN’a iade yapar-Sözleşme bedelinin %80nini,
HİZMET ALAN ödemeyi kredi kartıyla yapması halinde iade kredi kartına, havale
ile yapması halinde ise iade ZMET ALAN’ın yazılı olarak bildirdiği banka
hesabına gerçekleştirilecektir. HİZMET ALAN’nın kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde ise HİZMET VEREN tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından HİZMET ALAN hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama
sürecin 2 (iki) ile 3 ç) haftabulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden
sonra HİZMET ALAN’ın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem
süreci ile ilgili olduğundan HİZMET ALAN, olası gecikmeler için HİZMET VEREN’i
sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. HİZMET VEREN gerekli gördüğü hallerde HİZMET ALAN’a ödediği bedeli iade
etmek şartıyla sözleşmeyi her aşamada sonlandırabilir. Haklı nedenlerin
oluşması halinde HİZMET VEREN sözleşmeyi bedel ödemeksizin feshedebileceği
gibi HİZMET ALANIN müşteri memnuniyeti sağlanması amacıyla bir kısım
bedelin iadesini de gerçekleştirebilir. HİZMET VEREN’in sözleşmeden doğan ifası
başladıktan sonra HİZMET ALAN’ın sözleşmeyi fesih bildirimi halinde HİZMET
VEREN kendi insiyatifinde kısmı iade şu şekilde gerçekleştirecektir;
6.6.1. Kayıt sırasında yapılan indirim bedelleri HİZMET ALAN’ın aldığı
hizmetten düşülmeden hizmet bedeli baz alınacaktır. HİZMET ALAN’ın
katıldığı gün kadar bedelin değerlemesi bu şekilde yapılacaktır.
6.6.2. HİZMET ALAN’a dijital içeriklerin/evrak dökümanların/driver
şifrelerinin teslimi halinde HİZMET ALAN 7.4. madde de bahsi geçen üzere
sözleşme anlaşma bedelinin %20si kadar olan bedeli HİZMET VEREN’e
ödemeyi kabul eder. İşbu meblağın fahiş olmadığını, işbu meblağa dair
bilgilendirildiğini işbu hususa dair ileride doğabilecek bir talep dava hakkı
olmadığını kabul eder.
6.6.3. İşbu sözleşme kapsamında sözleşmenin feshedilmesi durumunda
indirimsiz eğitim ücreti üzerinden %10 cayma bedeli kesintisi uygulanır.
6.6.4. İşbu bedeller düşüldükten sonra kalan meblağ HİZMET ALAN’a iade
edilir.
6.7. HİZMET VEREN işbu sözleşmenin kurulmasından dolayı sunacağı eğitim
hizmeti çerçevesinde HİZMET ALAN’a kontenjan ayırmak durumundadır.
HİZMET ALAN’ın sözleşmeyi feshetmesi sebebiyle diğer HİZMET ALAN’ların
eğitime geç başlaması durumunda HİZMET VEREN’in uğradığı ve uğrayacağı
zararları HİZMET ALAN’dan rucü etme hakkı saklıdır.
6.8. HİZMET ALAN, eğitim başladıktan sonra eğitim almasına engel teşkil edecek
derecede bir sağlık probleminin ortaya çıkması halinde HİZMET VEREN’e yazılı
başvuruda bulunmalıdır. Yazılı başvuru ‘yonetim@neosyazilim.com’ adresine
yapılacaktır. Haklı gerekçeyi ispat HİZMET ALAN’dadır. HİZMET VEREN
tarafından başvurunun kabul edilmesi durumunda HİZMET VEREN, başvuru
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
7
tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde tarihleri taraflarca kararlaştırılacağı
şekilde online eğitim vermeyi kabul ve taahhüt eder.
6.9. HİZMET ALAN’ ın eğitim süreci içerisinde mücbir sebep haricinde eğitim sürecini
dondurma ve grup değişikliği hakkı bulunmamaktadır.
6.10. HİZMET ALAN tarafından kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmesi halinde
sözleşmeden doğan ödeme planın değişmesi söz konusu değildir. Kaydını
dondurmuş olan HİZMET ALAN belirlenen ödeme planındaki tarihte ödemesini
gerçekleştirmekle yükümlüdür.
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-
SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak
tanımlanabilecek HİZMET ALAN’a ait ad, soy ad, e-posta adresi, T.C. Kimlik
numarası, e-mail adresi, cep telefonu numarası, mali veriler vb. bilgiler; ürün
ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların
çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ürünler ve hizmetler hakkında
pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, HİZMET ALAN ile HİZMET VEREN
arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla
ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin HİZMET VEREN
tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri HİZMET VEREN ile bağlı
ve/veya ilgili ortak, kurum ve kuruluşlar ve 3. kişiler tarafından süresiz/süreli
kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir,
güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
HİZMET ALAN yukarıda yer verilen verilerinin belirtilen kişilerle paylaşılmasına
KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
7.2. Hizmetin ifasına yönelik e-mail veya cep telefonundan bilgilendirmenin yanında
HİZMET VEREN; HİZMET ALAN ile ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam,
promosyon, satış ve pazarlama amacıyla bilgilendirme için SMS/kısa mesaj, e-
posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler
yapılabilir, HİZMET ALAN kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini
kabul etmiştir.
7.3. HİZMET ALAN tarafından HİZMET VEREN’e aktarılan bilgilerin ve işlemlerin
güvenliği için gerekli önlemler, HİZMET VEREN tarafından bilgi ve işlemin
mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla
beraber, söz konusu bilgiler HİZMET ALAN’a ait cihazlardan girildiğinden
HİZMET ALAN tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için,
virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin
alınması sorumluluğu HİZMET ALAN’a aittir.
7.4. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri
iletişimleri her zaman için durdurulmasını/silinmesini/değiştirilmesini talep
edebilir. Ancak bulunduğu multimedya içeriklerinin herhangi bir talep
doğrultusunda kaldırılmayacağını kabul eder. HİZMET ALAN’ın bu husustaki
açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami
süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya
mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği
belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e
yazılı başvuruyla verileri hakkında bilgi alabilir.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
8
7.5. Hizmet kapsamındaki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi,
revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda diğer üçüncü şahıslara ait
olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları HİZMET VEREN’e aittir.
8. UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULACAK YETKİLİ MAKAMLAR
Taraflarının HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN olduğu mesafeli satış
sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin doğacak olan uyuşmazlıklarda; Gümrük ve
Ticaret Bakanlığın’ca yasa gereği her yıl belirlenip ilan edilen parasal sınırlar
dahilinde İstanbul İl ve Bakırköy İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırlaaşan
durumlarda Bakırköy Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.
9. HİZMET ALANIN AÇIKCA BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
9.1. Taraflar arasında oluşturulan işbu sözleşmenin öncesinde HİZMET VEREN
tarafından HİZMET ALAN’a gönderilmiş ve HİZMET ALAN tarafından
imzalanarak onaylanmış olan Ön Bilgilendirme Formu bulunmaktadır. Anılı
form uyarınca HİZMET ALAN’a HİZMET VEREN tarafından 27.11.2014 tarih ve
29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre
bilgilendirme yapılmıştır.
9.2. Anılı Ön Bilgilendirme formunda HİZMET ALAN’a aşağıda sıralanan hususlarda
HİZMET VEREN tarafından bilgilendirilme yapılmıştır.
Sözleşme konusu malın/hizmetin temel nitelikleri
HİZMET VEREN’in adı/unvanı, mersis numarası, ticaret sicil numarası,
mersis numarası, telefon numarası, web adresi, e-posta adresi
Malın/hizmetin vergiler dahil toplam fiyatı
Müfredat bilgisi
Ödeme şekli
Cayma hakkının bulunduğu durumları, cayma hakkının kullanım
şartları, süresi ve usulü
Cayma hakkının kullanılmasında istisna olan halleri
Uyuşmazlık halinde başvurabileceği yetkili makamlar
İade prosedürü
Sözleşmeye konu malın/hizmetin teslimat ve ifasını
9.3. Yukarıda sıralanan maddeler kapsamında HİZMET ALAN bilgilendirildiğini
kabul eder. HİZMET ALAN, elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinin
akabinde HİZMET VEREN tarafından paylaşılacak olan dijital içeriğin
paylaşılmasından önce sözleşmeye ilişkin “varsa” ihtirazi kayıt hakkını
kullanacağını aksi halde sözleşmeyi kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10. SON HÜKÜMLER
10.1. Sözleşme bedeli, tüm vergiler dahil olmak üzere aşağıda belirtilmiştir. Satın
alma işlemini online(çevrimiçi) olarak kredi kartı ile yapan HİZMET ALAN’ın,
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
9
sözleşme ile belirlenen tüm eğitim ücretinin belirlenen vadelerde kredi kartından
HİZMET VEREN tarafından çekilmesine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt
eder.
HİZMET ALAN BİLGİLERİ
İSİM/SOYİSİM :
TELEFON NUMARASI :
ADRES :
E-POSTA ADRESİ :
FATURA BİLGİLERİ
İSİM/SOYİSİM :
TELEFON NUMARASI :
E-POSTA ADRESİ :
ADRES :
T.C. KİMLİK NUMARASI :
DOĞUM TARİHİ :
KATILIMCI BİLGİLERİ
İSİM/SOYİSİM :
TELEFON NUMARASI :
E-POSTA ADRESİ :
ADRES :
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ :
PROGRAM ADI :
KONU ANLATIMI VE PROJE SAATİ :
STAJ SAATİ :
EĞİTİM SÜRESİ :
EĞİTİM SAATLERİ :
SEKTÖR SİMÜLASYONU ve
KARİYER PLANLAMASI SAATİ :
EĞİTİM GÜNLERİ :
İNDİRİMSİZ EĞİTİM ÜCRETİ :
EĞİTİM ÜCRETİ :
SÖZLEŞME NUMARASI :
ÖDEME PLANI
MESAFESATIŞ SÖZLEŞMESİ
10