Neos Yazılım Akademi Yazılım Uzmanlığı Eğitimi
Tema Seç

Çalışma Saatleri: Her Gün 09.00 - 19.00

Close

NEOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.      Amaç ve Kapsam

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Neos Eğitim Bilişim Danışmanlık Ve Ticaret A.Ş.’nin (“Neos Yazılım”) iş ortaklarına, iştiraklerine, hissedarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, ziyaretçilerine ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilere, beraber çalıştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firmalara, müşterilerine ait elde ettiği Kişisel Verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine, saklanmasına, silinmesine, yok edilmesine, anonim hâle getirilmesine, aktarılmasına, ilgili kişinin aydınlatılmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin beyanlarını içermektedir.

 

Veri sorumlusu Neos Yazılım, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ön gördüğü ilkeler kapsamında; kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, KVKK kapsamında imha süreleri içinde yahut kişisel verileri işlenen kişinin talebi ile silinmesi, yok edilmesi, anonim hâle getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması hususlarında aydınlatılması ve rızasının alınması ile veri güvenliğinin sağlanmasıyla KVKK’dan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmektedir.

 

İşbu Politika, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine www.neosyazilim.com internet adresinden ulaşılabilen Neos Yazılım’a ait kurumsal web sitesi üzerinden sunulmaktadır.

 

2.      Tanımlar

 

Aşağıda açıklanan tanımlar Kanun’da da yer almakta olan tanımlardır:

 

Mevzuat: Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder.

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

 

Anonim Hâle Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

 

İlgili Kişi/ Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

 

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin veri sorumluları sicili kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak Neos Yazılım adına Kurul ile irtibatı sağlayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan başvuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda İlgili Kişi/Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte olan ve kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel yönelimi ve cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik verileri ile ilgili olan Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamında Veri Sorumlusu Neos Yazılım’dır.

 

Veri İşleyen: Neos Yazılım’ın verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

 

3.      Uygulama

 

Neos Yazılım olarak;

 

·      Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşağıdaki genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizi,

 

·      Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri, tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması talepleri için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu,

 

·      Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amaçlarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amaçlara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hallerde rıza beyanları/formları aracılığıyla açıkça bilgilendirmekte olduğumuzu,

 

·      Kişisel verileri, Veri sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğimizi,

 

·      Kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceğimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde de kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

 

4.       Kişisel Veriler

 

Neos Yazılım ile olan ilişkiye dayalı olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında toplanabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Bilgisi: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve sair kimlik bilgisi.

 

İletişim Bilgisi: İletişim adresi, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri işlenecek kişi ile iletişime geçilmesine ve kendisine ulaşılabilmesine imkân veren ve verileri işlenecek kişi tarafından Neos Yazılım’a verilen bilgiler.

 

Eğitim Bilgileri/Mesleki Bilgiler: Mezun olunan okullar ile sair akademik bilgiler (lisans, yüksek lisans, doktora vb.), halihazırda ve varsa daha önce çalışılan kamu/özel kurum veya kuruluş bilgileri, akademik/mesleki pozisyon bilgisi gibi verileri işlenecek kişinin eğitim ve meslek hayatına ilişkin verileri işlenecek kişi tarafından Neos Yazılım’a verilen bilgiler.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Neos Yazılım’a doğrudan işleme amacı olmamakla birlikte, Neos Yazılım’a sunulan bilgiler arasında yer alan ve dolaylı olarak edinilen; mensup olunan din, felsefî inanç, siyasî düşünce ve kişisel sağlık verileri ile ihtiyari olarak belirtilmiş olabilecek olan üye olunan diğer derneklere ait bilgiler veyahut üye olunan sendika bilgileri.

 

Çalışan İşlem Bilgisi: Çalışanların ve stajyerlerin eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri vs.), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, dış arama ekibi puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saatleri bilgileri.

 

Finans Bilgisi: Finansal ve maaş detayları, çalışanlara özel kredi risk raporları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri ve sair bilgiler.

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Adli ve idari makamlarla yazışmalarda; makamlara Neos Yazılım tarafından sunulan yahut makamlarca Neos Yazılım’a verilen bilgiler, Neos Yazılım aleyhine açılan, Neos Yazılım tarafından açılan yahut Neos Yazılım’ın taraf olmamakla birlikte ihbar olunan sıfatı ve başka bir nedenle takip etmesi gereken dava dosyalarına ait bilgiler

 

İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi,…

 

Lokasyon Bilgisi: Bulunulan yerin konum bilgileri.

 

Özlük Bilgisi: Neos Yazılım çalışanlarına ait bordro bilgileri, disiplin soruşturmaları, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb. bilgiler.

 

Pazarlama Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anketler, çerez kayıtları, kampanya çalışmalarıyla elde edilen bilgiler.

 

5.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Sebepleri

 

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 

-          Neos Yazılım’ın esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,

 

-          Neos Yazılım ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalışılan ve/veya çalışılacak tedarikçi firmaların, müşterilerin arasında ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle Neos Yazılım arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki hukuki süreçlerin yürütülmesi,

 

-          Neos Yazılım’ın tanıtımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek eğitimler hakkında bilgi verilmesi,

 

-          Neos Yazılım’ın faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hizmet politikalarının yürütülmesi,

 

-          Neos Yazılım’ın kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

-          Adli ve idari makamlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulması,

 

-          Yasal yükümlülükleri kapsamında Neos Yazılım tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması

 

-          Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

 

Neos Yazılım tarafından kişisel veriler, Neos Yazılım’a başvuru yapılması ve/veya iletişime geçilmesi halinde fiziki olarak veya www.neosyazilim.com web sitesi başta olmak üzere e-mail, telefon elektronik ortamdan aktarılan bilgi ve belgeler vasıtasıyla, ayrıca Neos Yazılım ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında verilen bilgiler vasıtasıyla yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Neos Yazılım, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, birincil ve ikincil tüm mevzuat ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere kişisel veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

6.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, tarafımızla akdedilen sözleşmeler, tarafımıza yapılan başvurular, Neos Yazılım’ın şirket merkezine yapılan ziyaretler, kurumsal web sitesine yapılan ziyaretler, sosyal medya hesapları ile aracılığıyla kameralar ve diğer benzer vasıtalarla ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Neos Yazılım’ın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

7.      Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Neos Yazılım tarafından, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngörülmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağıda belirtilen kişilere de aktarabilir:

 

·           Neos Yazılım’ın yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve esas sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, Neos Yazılım’ın doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığı kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, avukat, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile Neos Yazılım’ın haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Neos Yazılım’ın meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.

 

·           Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

 

8.       Veri Sahibi/İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verileri işlenen kişiler, Neos Yazılım’a başvurarak; kişisel  verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse işlenme nedenine, hangi verilerinin işlendiğine ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep etme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini; düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğranılması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 28. maddesinde düzenlenen istisna hâlleri saklıdır.

9.       İlgili Kişilerin Başvuru Yolları

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talep, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak : Cevizlik Mah.Hüsreviye Sk. No:12 Bakırköy/İstanbul adresine elden veya posta yolu ile teslim edilmek suretiyle ya da Neos Yazılım’ın resmi e-posta adresi olan “neosiletisim@gmail.com ve “iletisim@neosyazilim.com” aracılığıyla Neos Yazılım’a ulaştırılabilir.

 

10.   Başvurulara Cevap Verme ve Süresi

 

Veri sahibinin başvurusunda yer alan talepler, talebin niteliğine bağlı olmak üzere en geç otuz gün içinde olmak şartıyla en kısa sürede Neos Yazılım tarafından sonuçlandırılır. Fakat talep sonucu başlatılan söz konusu işlemin ayrıca maliyet gerektirdiği durumlarda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret Neos Yazılım tarafından veri sahibinden talep edilebilir. Talep, Neos Yazılım tarafından kabul edilebileceği gibi gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve sonuç, yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla ilgili veri sahibine bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, talebin gereği yerine getirilir ve talebin gereğinin yerine getirildiği de başvuru sahibine aynı usullerle bildirilir.

 

Veri sahibinin başvurusunun reddedilmesi, Neos Yazılım tarafından verilen cevabın yetersiz bulunması veya mevzuatta belirtilen cevap süresinin ihlâl edilmesi durumunda; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren ilk altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kişilik hakları ihlâl edilenlerin tazminat hakları saklıdır.

 

11.   Kişisel Verilerin Silinme, Yok Edilme ve Anonimleştirme Şartları

 

Neos Yazılım, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, www.neosyazilim.com ve internet sitesi ve neosiletisim@gmail.com veya iletisim@neosyazilim.com  üzerinden e-posta adresi gibi kanallar aracılığıyla toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili mevzuatın öngördüğü süreler ve/veya kişisel verileri işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve sair mevzuat uyarınca silecek, imha edecek veya anonim hâle getirecektir.

 

12.   Yürürlük

 

İşbu Politika, Neos Yazılım’ın internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Neos Yazılım, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkını, mevzuat hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla saklı tutmak ile beraber Politika’da yapılacak değişiklikler ve güncel versiyonu da www.neosyazilim.com internet adresi üzerinden duyurulacaktır.