Neos Yazılım Akademi Yazılım Uzmanlığı Eğitimi
Tema Seç

Çalışma Saatleri: Her Gün 09.00 - 19.00

Close

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

        

İşbu politika gizlilik ve güvenliğin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Gizlilik ve Güvenlik Politikasında kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu Neos Eğitim Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde işlenmesine ilişkin olarak oluşturulmuştur. Neos Eğitim Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Neos Yazılım”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

1.   Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Neos Yazılım ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2.   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesi için tarafınızdan toplanan tüm bilgiler eğitim hizmeti süreçlerinde kullanılmak ve Neos Yazılım’ın faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi sağlamak amacıyla işlenmektedir. Bu faaliyetler kapsamında; iş birimlerinin çalışmaları, ticari ve sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması ve insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır.

Buna ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “özel veri” olarak tanımlanan verilerin işlenmesi ancak tarafınızdan açık onayı ile toplandıkları amaç için işlenmesi şeklinde gerçekleştirilebilir.

3.   Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Korunması

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Neos Yazılım nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu politikada belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Neos Yazılım, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla sorumludur. Kişisel verilerinizin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak ilgili makamlara bildirilecektir.

4.   Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla Neos Yazılım tarafından toplanan kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Neos Yazılım’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Neos Yazılım, tarafınızın deneyiminin iyileştirilmesi, güvenliğinizin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, hizmete ilişkin sistemsel hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirmek amacıyla dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Neos Yazılım tarafından eğitim hizmeti kapsamında toplanan verileriniz herhangi bir kurum ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır. Verileriniz İstanbul’da bulunan güvenilir sunucularda şifreli bir biçimde saklanmakta olup, veri sorumlusu ve gizlilik sözleşmesi imzalayan personel dışında erişime kapalıdır.

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz ilgili kanun kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

5.   Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz eğitim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Neos Yazılım tarafından çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak hazırlanan işbu politikada belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Neos Yazılım’a ait internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun koşullarla çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Bununla birlikte Neos Yazılım ile ticari ilişki kurmak, hizmet başvurusu yapmak, teklif vermek, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla ve sair yollarla paylaştığınız kişisel verileriniz anılı kanuna uygun koşulda toplanmaktadır.

6.   Kişisel Verilerinizin Güncel ve Doğru Tutulması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Neos Yazılım’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Neos Yazılım’ın, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, sizlerin doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir.

7.   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibini hakları şu şekildedir;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı iletisim@neosyazilim.com adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. Neos Yazılım’a iletilen talepler en geç 30 gün içerisinde gerekçeli olacak şekilde olumlu/olumsuz şekilde yazılı veya dijital ortamdan cevap verilecektir. Taleplere ilişkin başvurularınızın ücretsiz olması esas olsa da işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Neos Yazılım ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. İşbu ücretler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından kanun ve yönetmelikler esas alınarak belirlenen tarife üzerinden fiyatlandırılmaktadır.

8.   Diğer Hususlar

·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce Neos Yazılım tarafından toplanmış ve depolanmış herhangi bir kişisel veri bulunmamaktadır.

·         Neos Yazılım ödemelerinizi yapmış olduğunuz kredi kartı bilgilerinizin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir koşulda sistemlerimizde saklanmamaktadır.

·         Neos Yazılım’a göndereceğiniz e-postalarda hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayınız.

·         Aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz istisnai olarak üçüncü kişilere açıklanabilecektir.

Ø  Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

Ø  Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen süreçlerin devam ettirilmesi amacıyla bilgi talep edilmesi,

Ø  Kişisel veri sahibinin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller,

Ø  Neos Yazılım ile akdedilmiş olan sözleşmelerin gereklerini yerine getirme ve bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin haller.

·         İşbu politikanın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Güncellenen politika, internet sitesinde ve ilgilinin talebi halinde kendisiyle paylaşılacaktır.

·         Gizlilik ve Güvenlik politikası ile her türlü soru ve önerileriniz için iletisim@neosyazilim.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

·         İşbu Gizlilik ve Güvenlik politikası en son 25/01/2023 tarihinde güncellenmiştir.

NEOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sk. No:12 Bakırköy/İSTANBUL

0 (212) 912 40 90                  

iletisim@neosyazilim.com